Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)
Home Eastern Province

Provincial DAPH - Eastern Province

E-mail Print PDF
Designation : Provincial Director
Name
: Dr. T.K Thavarajan
Contact No. : 00 94 26-2221008
Fax No. : 00 94 26-2222183
E-Mail Address :
 
Designation : Deputy Provincial Director
Name : Dr. F.G.Anton
Contact No. : 00 94 26-2222380
Fax No. :
E-Mail Address :
       
  Designation   District Veterinary Surgeon - Ampara
  Name   Dr.M.C.M. Junaid
  Contact No.   00 94 63-2223178
  Fax No.    
  E-Mail Address    
       
  Designation   District Veterinary Surgeon - Batticaloa
  Name   Dr. M. Amirthalingam
  Contact No.   00 94 65-2222397
  Fax No.    
  E-Mail Address    
       
  Designation   District Veterinary Surgeon - Trincomalee
  Name   Dr. S.Nizamdeen
  Contact No.   00 94 26-2222564
  Fax No.    
  E-Mail Address    

Batticaloa District
Veterinary Division Name of the Veterinary Surgeon Contact No.
Batticaloa Dr. M.A. Hathy 00 94 65-2222750
Chenkalady Dr. S. Vathsala 00 94 65-2240261
Eravur Dr. M.M.A. Razeer 00 94 65-8642179
Kaluwanchikudy Dr. A. Muhunthan 00 94 65-2250031
Kattankudy Dr. S.M.J.L. Sakalasooriya 00 94 65-3642178
Kiran Dr. K.W. Kumara 00 94 65-3642186
Kokkadicholai Dr. S.D.M. Maheer  
Thumbamkerney Dr. S.M. Nafeer 00 94 65-3642185
Vahari Dr. N.G.C.G. Damayanthi 00 94 65-3642181
Valachchenai Dr. D.T.T. Vincent 00 94 65-2257293
Vavunativu Dr. K.S. Sanmugalingam 00 94 65-3642184
Ariyampathi Dr. R.D.M.A. Mathupala 00 94 65-3642182
Rideethenna Dr. H.P.S.I. Hewabatage 00 94 65-3642466
Oddamawadi Dr. Ms. S. Manaranchitha 00 94 65-3642183
Kalady Dr. Ms. S. Manaranchitha 00 94 65-2223782
Ampara District
Veterinary Division Name of the Veterinary Surgeon Contact No.
Alayadiwembu Dr. N.K. Yeyaratnam 00 94 67-2265202
Akkaraipattu Dr. (Mrs). S. Hamthoon 00 94 67-3690841
Ampara Dr. U.J.N. Piyasiri 00 94 63-2222275
Damana Dr. N.A. Batapala 00 94 63-3635771
Dehiattakandiya Dr. G. Chanthirasa 00 94 67-2250387
Irrakkamam Dr. A.H.M. Hafeel 00 94 63-3635771
Kalmunai Dr. A.M. Jiffry 00 94 67-2229371
Lahugala Dr. K.G.S. Rajini 00 94 63-3635772
Mahaoya Dr. R.L.A.I. Rangthunga 00 94 63-3635773
Ninthavur Dr. (Mrs). A. Thaibua 00 94 67-3690847
Padiyathalawa Dr.(Mriss)B.A.Hemanthi 00 94 63-3730378
Pothuvil Dr.(Mrs)S.D.Vitharana 00 94 63-2248318
Samanthurai Dr.S.H.Thilakarathne  
Thirukkovil Dr.(Mrs)T.Kohuladas 00 94 67-2265002
Uhana Dr.(Mrs)C.I.Perera 00 94 63-3635770
Saindhamarudhu Dr.S.Halpage 00 94 67-3696128
Navithanweli Dr.K.A.I.Kumarage 00 94 67-3690842
Karathive Dr.(Mrs)S.E.Goonawardana 00 94 67-3696129
Addalachchenai Dr.M.Nadeer 00 94 67-2279460
Trincomalee District
Veterinary Division Name of the Veterinary Surgeon Contact No.
Gomarankadawala Dr. A.T.K. Vedasinghe 00 94 26-3202405
Kantalai Dr. G.G.N.P. Senaverathna 00 94 26-2234221
Kinniya Dr. M.I. Rifkan 00 94 26-3202097
Kuchchaveli Dr(Mrs). P.M. Priyanthika 00 94 26-3268381
Morawewa Dr. (Mrs). L.G. Sumithra Jayasingha 00 94 26-3202093
Muttur Dr. (Mrs).N.S.M. Naushad 00 94 26-2238265
Padavi Sri Pura Dr. J.M. Senaverathna Banda 00 94 26-3202101
Seruvila Dr. N.D. Meemadua 00 94 26-3202094
Thambalagamuwa Dr.(Mrs). L.P.A. Prabashani 00 94 26-3202099
Trincomalee Dr. R. Aruntharaja 00 94 26-2221018
Eachalampattu Dr. W.M.N.A. Kenapitiya 00 94 26-3202100